BD stránky

Nabízíme založení internetových stránek (od nejjednodušších až po velmi pokročilé weby), dále správu a aktualizace těchto námi vytvořených stránek. A to vše na míru přizpůsobeno právě potřebám bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.
Se softwarovými pracemi pro BD a SVJ máme bohaté zkušenosti a programy, které nabízíme, jsou cenově velice výhodné.
vytvořených BD stránek
BD stránek v naší správě
dnů trvá průměrně vytvořit BD stránky
dnů trvá průměrná aktualizace webu
firem vyrobí stránky pro Vaše BD levněji

Jaký je postup BD stránek?

Objednávka

Základní informace nám napíšete e-mailem, jde například o název BD, IČO, kontaktní osobu nebo preferovaný název stránek​

Informace

Vaše údaje ověříme, zaznamenáme a potvrdíme Vám zahájení výroby stránek, případně se ještě doptáme na nějaké detaily

První návrh

Během pár hodin, maximálně dnů, obdržíte první návrh Vašich stránek a budete vyzváni ke schválení, případně zaslání připomínek

Schválení

a

Předání

Jakmile jsou stránky finálně připraveny, záleží už jen na Vás, zda chcete stránky ponechat v naší správě, nebo je budete spravovat sami

Pro lepší představu navštivte naše vzorové BD stránky...

SMLUVNÍ STRANY:

Jakub Romba, Christoph Media Company, dále jen zhotovitel
IČ: 06381049, sídlem Holandská 546/33, 71500 Ostrava
a Vaše bytové družstvo, dále jen objednavatel

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) upravují v souladu s platným zněním občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o zhotovení www stránek (dále jen smlouva o dílo) uzavírané mezi zhotovitelem a druhou smluvní stranou (objednavatelem).

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

Objednavatel vyplní internetovou objednávku na webovém rozhraní zhotovitele,  včetně všech požadovaných informací a údajů. Takto vyplněnou objednávku odešle objednavatel zhotoviteli zmáčknutím tlačítka „odeslat“. Zhotovitel neprodleně po obdržení této objednávky toto obdržení potvrdí odesláním informace o přijetí objednávky elektronicky na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávkovém formuláři. Doručením informací o přijetí objednávky – akceptací a zpětným potvrzením emailové zprávy automaticky vzniká smlouva o Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Náklady vzniklé při používání těchto prostředků na dálku (náklady na připojení k internetu, telefonní hovory atd. si hradí BD samo).

3.PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje do 14 dní od doručení všech potřebných podkladů objednavatelem vytvořit návrh internetových stránek na základě dodaného materiálu v elektronické podobě a požadavků objednatele. Objednatel následně provede korekturu návrhu a elektronickou cestou pošle zhotoviteli případné připomínky či návrhy na změny. Po zapracování těchto návrhů a připomínek zhotovitelem proběhne odsouhlasení internetových stránek objednavatelem (co do obsahu, designu i funkčnosti), které objednavatel potvrdí odesláním „potvrzení o správnosti stránek“ na kontakt zhotovitele. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozměnit termín zhotovení díla v případě objektivních problémů znemožňujících tvorbu stránek, např. dlouhodobý výpadek internetového připojení, dlouhodobý výpadek na straně poskytovatele služby (Webgarden) apod. Zhotovitel je vždy povinen tuto skutečnost konzultovat s objednavatelem. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za provoz vlastního webového portálu, na kterém jsou internetové stránky provozovány. Případná nefunkčnost, dlouhodobý výpadek či jiné neočekávané situace nevytvářejí žádný nárok na vrácení platby za zhotovení či krácení této částky. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za ztrátu dat v důsledku chyby na straně provozovatele webového portálu. Objednavatel bere na vědomí, že zhotovitel může k tvorbě internetových stránek využít pouze dostupné prostředky na daném webovém portálu, kde stránky objednatele vytváří. V případě požadované aktualizace internetových stránek v rámci ročního servisního poplatku je objednatel povinen dodat včas a s dostatečným předstihem alespoň pěti pracovních dnů před požadovaným termínem uveřejnění.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny za zhotovení díla či jeho částí, stejně jako možné příplatky jsou uvedeny v ceníku zveřejněném na webových stránkách zhotovitele. Výsledná cena je vždy zhotovitelem zaslána prostřednictvím elektronické pošty na základě dohodnutém rozsahu prací a může se od uvedených cen v ceníku lišit. Objednavatel akceptací takové elektronické zprávy vyjadřuje souhlas s uvedenou cenou. Nejpozději bezprostředně po odsouhlasení správnosti stránek objednavatelem je vystavena faktura za provedenou práci, která je elektronickou poštou zaslána zhotovitelem na kontaktní adresu objednatele. Zhotovitel si vyhrazuje právo v opodstatněných případech a po dohodě s objednatelem požadovat platbu za dílo předem. Pokud objednavatel nezaplatí včas a v plné výši fakturovanou částku, má právo zhotovitel nevratně smazat internetové stránky a požadovat paušální náhradu za provedené práce ve výši 500,- Kč. V případě ročních servisních poplatků za správu a aktualizaci internetových stránek objednatele (rozsah dle platného ceníku) je objednavateli zaslána faktura za tyto služby vždy v posledním měsíci čerpání služeb se splatností do posledního dne čerpání služeb. Objednavatel se zavazuje včas a v plné výši uhradit celkovou částku za zhotovení díla, jakož i všechny ostatní závazky vyplývající z následných aktualizací, údržby či paušálních servisních poplatků za správu internetových stránek.

5. PLATNOST A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smlouva o dílo je uzavřená na tvorbu webových stránek. Předáním těchto stránek objednat.eli tato smlouva automaticky zaniká. V případě zaplacení ročního servisního poplatku za správu stránek, a to od 1.ledna do 31. prosince daného roku, se smluvní vztah automaticky prodlužuje na celou dobu trvání servisního poplatku. Po zaplacení poplatku na další rok se automaticky smluvní vztah prodlužuje. Nezaplacením tohoto poplatku naopak smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem zaniká.  Odstoupení od smlouvy mohou obě strany provést kdykoliv v průběhu spolupráce a to za předpokladu, že jedna ze smluvních stran hrubě a opakovaně nedodržuje smluvní ujednání.

Ostrava 1.9.2017

Celý text ke stažení zde:
Smluvní obchodní podmínky 1.9.2017

Napište nám

Nemusíte vyplňovat vše. Hlavně nám zanechejte Váš kontakt, abychom se Vám mohli ozvat.

FLAT logo bílé

Share it!

  • +420 608 108 777
  • info@christophmedia.cz
  • christophmedia.cz